Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website en de dienstverlening van Coöperatieve Vereniging U.A. Twentse Zorgacademie. 

Wie zijn wij?

Technologie & Zorg Academie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer wij in dit privacybeleid verwijzen naar ‘Technologie & Zorg Academie’, ‘wij’ ‘onze’ of ‘ons’, verwijzen wij naar: Coöperatieve Vereniging U.A. Twentse Zorgacademie, met statutaire zetel: Wethouder Beversstraat 165

7543 BK Enschede ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 70370532.

Algemene voorwaarden 

Voor consumenten hanteren wij de algemene voorwaarden van de NRTO

Definities 

 1. Coöperatie: coöperatie Twentse Zorgacademie U.A. (met de handelsnaam Technologie & Zorg Academie), hierna TZA of coöperatie. 
 1. Lid: een lid van de coöperatie is een organisatie op het gebied van woon- en/of pleegzorg, leverancier van zorgapparatuur, gemeente of kennisinstituut. 
 1. Samenwerkingspartners: organisaties die vanuit inhoudelijke kennis en kunde zich verbinden aan de coöperatie  ten behoeve van de synergie op de markt. 
 1. Bestuur: het bestuur van de coöperatie. 
 1. Dienstverlener/leverancier: dienstverleners en leveranciers met wie de coöperatie een overeenkomst heeft gesloten om diensten te verlenen en/of producten te leveren aan de leden van de coöperatie.  

 

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en de coöperatie gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken over het gebruik van het lidmaatschap. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.tza.nu en liggen ter inzage op de hoofdlocatie van de coöperatie (Wethouder Beverstraat 165, 7543 BK Enschede). De coöperatie kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeenkomen met het lid. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. 

 

Lidmaatschap 

Rechtspersonen (stichting, bv, coöperatie), natuurlijke personen (eenmanszaak, vof) en samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid die een of meer zorgorganisaties exploiteren kunnen lid worden van TZA. De minimumleeftijd waarop een lidmaatschap kan worden aangegaan is 18jaar. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk middels het aanmeldformulier of per e-mail naar het secretariaat van TZA. Het lidmaatschap van de coöperatie wordt automatisch verlengd, tenzij het lid voor 1 november van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail opzegt bij de coöperatie. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar. 

 

Contributie 

 • De leden zijn gehouden aan de coöperatie een door de ledenraad vastgestelde contributie te betalen, tenzij zij daarvan door het bestuur geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld. 
 • De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door het bestuur van TZA op basis van het aantal bewoners (capaciteit) per zorgorganisatie. Dit is voorafgaande aan de definitieve aanmelding besproken met het lid. 
 • De contributie houdt geen verband met de mate waarin een lid gebruik maakt van producten en/of diensten van TZA. 
 • De contributie wordt per kalenderjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum en omvat minimaal een kalenderjaar. 
 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijft desalniettemin de contributie voor dat jaar volledig verschuldigd. 

 

Producten- en diensten via TZA   

De coöperatie verplicht zich jegens de diverse partnerleden zich maximaal te zullen inspannen voor het samenstellen en bemiddelen van een zinvol pakket aan zorg- en welzijn producten of -diensten. Informatie over (wijzigingen in) het dienstenpakket worden bekend gemaakt via de bestaande communicatiemiddelen. 

 

Bemiddeling van producten en diensten 

De coöperatie bemiddelt in voorkomende gevallen bij levering van producten en verlening van diensten door derden, op voorwaarde dat hun dienstverlening voldoet aan een aantal criteria die voor de leden van belang zijn: 

 1. goede kwaliteit; 
 1. goede service; 
 1. tijdige levering. 

 

De coöperatie treedt in deze voorkomende gevallen op als bemiddelaar tussen een lid en dienstverlener/leverancier. Het lid is zelf opdrachtgever van de desbetreffende dienstverlener /leverancier. Eventuele kortingen worden alleen verleend door bij de coöperatie aangesloten dienstverleners/leveranciers. Leden kunnen slechts overgaan tot aanschaf van producten en gebruik maken van de diensten van de coöperatie nadat de jaarlijkse contributie is voldaan. Voor specifieke informatie en voorwaarden betreffende de producten en diensten van de coöperatie wordt verwezen naar www.TZA.nuof kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met het secretariaat van TZA, via het contactformulier op de website of via het telefoonnummer 053-7271060. 

 

Aansprakelijkheid 

De coöperatie is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, die de dienstverlener/leverancier in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden of middels zijn producten, direct of indirect, op welke wijze dan ook veroorzaakt. Het lid van de coöperatie vrijwaart de coöperatie voor elke aansprakelijkheid voor schade die in verband met de uitvoering van werkzaamheden door of middels producten van de dienstverlener/leverancier, direct of indirect, ontstaat. Het onderhavige lid sluit tevens aansprakelijkheid van de coöperatie uit voor schade, die ontstaat aan producten,  tijdens de Probeerservice bij de leden en/of externe klanten.  

 

Schade melden 

Schade, die de dienstverlener/leveranciercoöperatielid in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden of middels zijn producten, direct of indirect, op welke wijze dan ook heeft veroorzaakt, dient gemeld te worden bij de betreffende dienstverlener/leverancier/TZA. 

 

Klachten 

Klachten over de coöperatie, een dienstverlener/leverancier of producten en diensten worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van de coöperatie. De klachtenregeling is te vinden op www.tza.nu. Het lid en de coöperatie kunnen het geschil te allen tijde voorleggen aan de bevoegde rechter. 

 

Niet betalen van contributie en/of producten of diensten 

 • Facturen die betrekking hebben op contributie worden jaarlijks aan het begin van het jaar verzonden of gedurende het jaar ingeval het lidmaatschap gedurende het jaar aanvangt.  
 • Facturen die betrekking hebben op geleverde producten of diensten worden binnen 30 dagen na het leveren van het product of de dienst aan het lid verzonden. 
 • Tenzij anders vermeld dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de aangegeven wijze. 
 • Betalingen van contributie, producten of diensten die per automatische incasso geschieden worden bij niet in baarheid na twee weken nogmaals ter inning aangeboden. 
 • Alvorens maatregelen tot inning te nemen zal de coöperatie het lid een betalingsherinnering sturen, waarin nogmaals het factuurbedrag, eventueel vermeerderd met de rentekosten, staat vermeld. 
 • Bij niet tijdige betaling van de contributie, facturen van producten of diensten is het lid de te berekenen administratiekosten verschuldigd. 
 • Van niet of niet-tijdige betaling is sprake indien het lid in gebreke blijft enig verschuldigd bedrag binnen de aangegeven termijn te voldoen, indien automatische incasso niet mogelijk blijkt of indien een stornering van een automatische incasso plaatsvindt. 
 • Indien dertig dagen na de tweede aanmaning de verschuldigde contributie niet is voldaan of is gestorneerd, is het lidmaatschap, zonder dat enige schriftelijk opzegging door de coöperatie verschuldigd is, van rechtswege beëindigd. 
 • Indien dertig dagen na de tweede aanmaning de betaling van het geleverde product of de geleverde dienst niet heeft plaatsgevonden, of indien stornering plaatsvindt, worden nog te leveren producten of diensten opgeschort. 
 • Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdend met het incasseren van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-. 

 

Gebruikmaken van dienstverlening zonder lid te zijn 

Mocht gebruik gemaakt worden van de producten en/of diensten van de coöperatie zonder lidmaatschap dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. 

 

Annuleren van diensten 

 • Bij het annuleren van diensten van de coöperatie door een lid binnen 24 uur voordat de dienst geleverd zou worden komen door de coöperatie reeds gemaakte of gezien het tijdstip van annuleren onvermijdelijk nog te maken kosten voor rekening van het lid. Klussen die gepland zijn voor de maandag kunnen tot uiterlijk vrijdagochtend voorafgaand aan de betreffende maandag 12.00 uur kosteloos worden geannuleerd. 
 • TZA brengt bij afwezigheid (zonder tijdige afmelding) een no-show bedrag in rekening. De hoogte van de no-show is verschillend per event en cursus. De leden worden altijd direct hiervan op de hoogte gebracht, bij de opgave van deelname aan het event of de cursus. 
 • Annuleren van diensten van de coöperatie door een lid kan daarnaast kosteloos plaatsvinden indien de coöperatie dit redelijk acht. 

 

Privacy en geheimhouding 

Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt gehandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De coöperatie, haar medewerkers en eventueel door de coöperatie ingeschakelde en gecontracteerde derden hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de leden die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het contract van kracht. Met derden die door de coöperatie worden ingeschakeld wordt een overeenkomst gesloten waarin in ieder geval een bepaling is opgenomen waarin deze derde aangeeft eveneens te handelen conform de AVG. 

 

Aanvullende bepalingen 

 • De coöperatie heeft de bevoegdheid te allen tijde deze algemene voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De leden worden hiervan op de hoogte gesteld. 
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de coöperatie. 
 • Op het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing.